ವಿಶ್ವ ಕೊಡವ ಸಮ್ಮೇಳನ ಮಾಡುವ ಯೋಜನೆಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಕಾರ್ಬಾರ್‍ಕ್ ಇಳ್‍ಂಜಿತ್. 
 
  ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಡವ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿರ ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆರ ವಿವರ ಇನ್ನನೆ ಉಂಡ್:- 
 
1. ಭಾಷೆ ಪಿಂಞ ಸಾಹಿತ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆ
 
1. ಪುದಿಯ ಕೊಡವ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಕಟಣೆ 
 
2. ಕೊಡವ ಭಾಷೆರ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕೃತಿನ ಕನ್ನಡಕ್ ಅನುವಾದ
 
ಪಿಂಞ ಬೋರೆ ಭಾಷೆರ ನಲ್ಲ ಕೃತಿನ ಕೊಡವ ಭಾಷೆಕ್ 
 
ಅನುವಾದ ಮಾಡ್‍ವೊ.  
 
3. ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ- ಪುದಿಯ ಕವಿಯಕ್ ಉತ್ತೇಜನ  ಕೊಡ್‍ಪ ಉದ್ದೇಶತ್ ಗ್ರಾಮ ಗ್ರಾಮತ್ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ
 
4. ಕೊಡವ ಜನಪದ ಕವಿ, ಸಾಹಿತಿಯಡ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟರಿ
 
5. ಕೊಡವ ಸಾಹಿತ್ಯ ಉತ್ಸವ, ಪುಸ್ತಕ ಮೇಳ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಶಿಬಿರ, ವಿಚಾರ
 
ಸಂಕಿರಣ ಇನ್ನತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. 
 
6. ಸಂಪೂರ್ಣ ಕೊಡವ ಸಂಸ್ಕøತಿರ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟರಿ  
 
7. ಕೊಡವ ವೆಬ್‍ಸೈಟ್ ಮಾಡ್‍ವೊ.   
 
8. ಮನೆ ಮನೆಕ್ ಪುಸ್ತಕ (ಮೊಬೈಲ್ ಪುಸ್ತಕ ಮಾರಾಟ) 
 
9. ಸಾಹಿತಿ- ಕವಿಯಡ ಪರಿಚಯ ಶಿಬಿರ.   
 
10. ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಸಂಚಿಕೆ ಪ್ರಕಟಣೆ.  
 
11. ಪುಸ್ತಕ ಇನಾಂ.   
 
2. ಸಾಂಸ್ಕøತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ.
 
1. ಕೊಡವ ಸಾಂಸ್ಕøತಿಕ ಸಮ್ಮೇಳನ- ಸಾಂಸ್ಕøತಿಕ ಕಲೆರ ಪೈಪೋಟಿ
 
ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣ, ಕಲೆರ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೂಡ್‍ನನ್ನೆಕೆ 2-3 ದಿನತ್‍ರ
 
ಬಲ್ಯ  ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ.  
 
2. ಪೆರಿಯ ಕವಿಯಡ ಪಾಟ್‍ರ ಧ್ವನಿ ಸುರುಳಿ   
 
ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಕವಿಯಡ ಕವನತ್‍ರ-ಪಾಟ್‍ರ ಧ್ವನಿಸುರುಳಿ-ಸಮ್ಮೇಳನ  
 
3. ಬೋರೆ ಅಕಾಡೆಮಿರ ಕೂಡೆ ಸಾಂಸ್ಕøತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
 
4. ಪೊರರಾಜ್ಯತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ.   
 
5. ಪ್ರಶಸ್ತಿ.   
 
6. ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರಧಾನ ಸಮಾರಂಭ    
 
7. ಸರ್ಕಾರ ಪಿಂಞ ಬೋರೆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ ತಂಡ ಪ್ರಾಯೋಜನೆ   
 
3.ಜಾನಪದ ಚಟುವಟಿಕೆ:
 
1. 2 ದಿನತ್‍ರ ಜಾನಪದ ಕಲೆರ ಪ್ರದರ್ಶನ ಪಿಂಞ ಸಾಂಸ್ಕøತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
 
2. ಜನಪದ ಕಲೆರ ಪಡಿಪು ಶಿಬಿರಗಳು
 
3. ಕೊಡವ ಮಂದ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
 
4. ಕೊಡವ ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ-ಸಂಸ್ಕøತಿರ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿತ್ ಆನ ಪುಸ್ತಕ ರೂಪತ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಮಾಡುವ
 
ಫೆಲೋಶಿಪ್ ಯೋಜನೆ.
 
5. ಮಕ್ಕಡ ಜನಪದ ಸಮ್ಮೇಳನ
 
6. ಕೊಡವ ಕೃಷಿ ನಮ್ಮೆ
 
7. ಕೊಡವ ಜನಪದ ಕಳಿ ನಮ್ಮೆ. 
 
4.ಕೊಡವ ಕಲೆ:
 
1. ಕೊಡವ ನಾಟಕ ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರ 
 
2. ಕೊಡವ ನಾಟಕ ನಮ್ಮೆ
 
3. ಕೊಡವ ಸಂಗೀತ-ನೃತ್ಯ ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರ, ಪೈಪೋಟಿ, ನೃತ್ಯೋತ್ಸವ .
 
4. ಕೊಡವ ವಾಲಗ ಪರಿಕರÀ ಕೊಡ್‍ಪೊ
 
5.ಕೊಡವ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ, ಪಂಗಡ ಪಿಂಞ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗತ್‍ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಕಾಯಿತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ:
 
1. ಕುಡಿಯಡ ಜಾನಪದ ಕಲೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಕಾಯಿತ್ ಶಿಬಿರ, ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣ, ಉತ್ಸವ.
 
2. ಮೇದ ಜನಾಂಗತ್‍ರ ಕಲೆರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಕಾಯಿತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
 
3. ಕೆಂಬಟ್ಟಿ ಪಿಂಞ ಕಾಪಳ ಜನಾಂಗತ್‍ರ ಅಭಿವೃಧ್ದಿಕಾಯಿತ್ ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರ ಪಿಂಞ ಸಾಂಸ್ಕøತಿಕ
 
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 
 
4. ಮಲೆಯ ಜನಾಂಗತ್‍ರ ತೆರೆ ಸಂಸ್ಕøತಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಕಾಯಿತ್ ಶಿಬಿರ, ಸಾಂಸ್ಕøತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ.