ಪ್ರಪಂಚತ್‍ರ ಏಷ್ಯಾ ಖಂಡತ್‍ಲ್ ಉಳ್ಳ ಭಾರತ ದೇಶತ್‍ರ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯತ್‍ರ ಒರ್ ಚೆರಿಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೊಡಗ್‍ಲ್ ‘ದಕ್ಷಿಣ ಗಂಗೇ’ಂದ್ ಕೇಳಿಪೋನ, ಕೋಟಿ ಕಣಕ್‍ರ ಜನಕ್ ನೀರ್ ಕೊಡ್‍ತಿತ್ ಬದ್‍ಕ್ ಕೆಟ್ಟಿ ಕೊಡ್‍ತ ಕಾವೇರಿ ಪುಟ್ಟ್‍ನ ನಾಡ್ ಇದ್. ಪೊಳೆ-ತೋಡ್, ಕುಂದ್ – ಕಾಡ್‍ಂಜ ದುಂಬಿತ್ ಚಾಯಿಬೋಜತ್ ಎಲಂಗಿಯಂಡುಳ್ಳ ಈ ಕೊಡಗ್‍ರ ಸಂಸ್ಕøತಿ-ಸಾಹಿತ್ಯ, ಆಚಾರ-ವಿಚಾರವೂ ಸಮೇತ ವಿಶೇಷ ಆನದ್. ಈ ದೇಶಕ್ ಮಾದರಿ ಆನ ಬಹುಸಂಸ್ಕøತಿ ಇಲ್ಲಿ ಉಂಡ್. ಕೊಡವ ಭಾಷೆ ಈ ಜಿಲ್ಲೆರ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಾಷೆ. ಈ ಭಾಷೆನ ಅವ್ವೊ ಭಾಷೆಯಾಯಿತ್ ತಕ್ಕ್ ಪರೆವ ಮೂಲನಿವಾಸಿಯಡ ಸಮುದಾಯ ಇಲ್ಲಿ ಉಂಡ್. ಪಲತರತ್‍ರ ವಿಶೇಷತೆನ, ವೈಜ್ಞಾನಿಕತೆನ ತಡಿದುಂಬ ದುಂಬ್‍ಚಿಟ್ಟಂಡುಳ್ಳ ಕೊಡವ ಭಾಷಿಕ ಸಮುದಾಯತ್‍ರ ಕೇಳಿ-ಕೀರ್ತಿಗೆನ ಅರಿಂಜಿತ್ “ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ”ರ ಸ್ಥಾಪನೆ ಒರ್ ಭಾಷೆ ಸಂಸ್ಕøತಿಕ್ ಸರ್ಕಾರತ್‍ರ ಮಟ್ಟತ್‍ಲ್ ಕ್‍ಟ್ಟ್‍ವನ್ನತ ಬಲ್ಯ ಮರ್ಯಾದಿ. ‘ಉಲಗವೇ ಒರ್ ಊರಾಯಿಪೋಯಿತುಳ್ಳ’ ಇಂದೇತ್‍ರ ಕಾಲತ್ ತಾಂಡದೇ ಆನ ಒರ್ ಸ್ವಂತ ಲಿಪಿ ಇಲ್ಲತೆ ಕನ್ನಡತ್‍ರ ಲಿಪಿನ ಬಳಸಿಯಂಡ್ ತಾಂಡ ಸಂಸ್ಕøತಿರ ಗತ್ತ್-ಗಾಂಭೀರ್ಯತ್‍ನ ಉಳ್‍ತಿ ಬೊಳ್‍ತಿಯಂಡ್ ಬಂದಂಡುಳ್ಳ 21 ಕೊಡವ ಭಾಷಿಕ ಸಮುದಾಯತ್‍ರ ತಾಮನೆ ಈ ‘ಕೊಡವ ಅಕಾಡೆಮಿ’. ‘ಕೊಡವ’ ಎಣ್ಣುವದ್ ಭಾಷೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಒರ್ ಸಮುದಾಯ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ. ದಂಡಾಯಿರ ಕಾಲತ್‍ಂಜೇ ಬಾಯಿಂಜ ಬಾಯಿಕ್ ಪರ್‍ಂಜಿ ಬಂದ ಕೊಡವ ಭಾಷೆ ಸಂಸ್ಕøತಿಕ್ ಅಡ್‍ಂಗ್‍ನ ಜನ ಪಡೆಯಾಳಿಯಳಾಯಿತೂ, ನಲ್ಲ ಕಳಿಕಾರಳಾಯಿತೂ ದೇಶಕ್ ಕೇಳಿಕೊಂಡ ಬಂದವು. ಆಂಡ ವಕ್ಕತ್‍ರ ಪೆರಿಯಯಿನೇ ‘ಗುರು ಕಾರೊಣಾ’ಂದ್ ಎಣ್ಣಿ ತೊತ್ತಂಡ್, ಆಣ್-ಪೊಣ್ಣ್‍ಕ್ ಸಮಾನ ನೆಲೆ ಕೊಡ್‍ಪ “ಐನ್‍ಮನೆ”ಲ್ ಕೂಡ್ ಕುಟುಂಬತ್‍ಲ್ ಬದ್‍ಕಿಯಂಡ್ “ತಿತ್ತ್‍ಕ್ ಬುದ್ದ ಕುಂಞÂನ ನೋಟತೆ’ ಐಪಣಿಕೆಜ್ಜಿ-ಬದುಕುವಯಿಂಜ ನೈಪುಕಾರಂಗ. ಎಡಮ್ಯಾರ್ ಒಂದಾಂಗ್ ಭೂಮಿಕ್ ಪೊನ್ನಾರಕೆಟ್ಟಿತ್, ಬೇಪಣಿಕ್ ಮೊಳಿ ಇಟ್ಟಂಡ್ ಅದ್‍ಂಡ ನ್‍ಟ್ಟ್‍ಲ್, ನಮ್ಮೆ - ನಾಳ್‍ನ ಕೈಪದ್, ನಲ್ಲಾಮೆರ ಬದ್‍ಕ್ ನೇಡುವದ್ ಕಾವೇರಮ್ಮೆರ ಕೊದಿ ಕುಂಞÂಯಡ ಕೊಡವ ಸಂಸ್ಕøತಿರ ವಿಶೇಷ. ಕೊಡವಡ ಖನಪಟ್ಟ ಮೂಂದ್ ನಮ್ಮೆಯೂ ಅಗೆಕ್ ಬೊಳೆಕ್ ಸಮ್ಮಂದಪಟ್ಟದ್. “ಕೈಲ್‍ಪೊಳ್‍ದ್” ಕೊಡವಡ ಆಯುಧಪೂಜೆ ಆಚೇಂಗಿ ‘ಕಾವೇರಿ ಚಂಗ್ರಾಂದಿ”É ಬೊಳೆ ಪೊಡೆಕೆಟ್ಟ್‍ವಕ ಕಾವೇರಮ್ಮೆನ ನಲ್ಲ ಬೊಳೆ ಬಪ್ಪನ್ನೆಕೆ ಬೋಡ್ಯಂಡ್ ‘ಪುತ್ತರಿ’ಲ್ ನೆಳ್‍ಂಜಿನಿಂದ ಬೊಳಿನ ಪೊಲಿ ಪೊಲೀಂದ್ ಕೊಜ್ಜಂಡ್ ಪತ್ತಾಯ ದುಂಬ್‍ಚಿಟ್ಟವ. ಇಂದಿಕ್ಕ ಬದಲಾನ ಕಾಲಾವಸ್ಥೆಲ್, ಜನಡ ಬದ್‍ಕ್‍ರ ಬಟ್ಟೆಲ್ ನಂಗಡ ಸಂಸ್ಕøತಿ ನಮ್ಮೆ-ನಾಳ್, ಪಾಟ್-ಪದ್ಧತಿನ ಮರ್‍ಂದ್ ಪೊಪನ್ನೆಕೆ ಆಯಂಡ್ ಉಂಡ್. ಈ ನ್‍ಟ್ಟ್‍ಲ್ ನಂಗಡ ಮಕ್ಕ ಭಾಷೆ, ಸಂಸ್ಕøತಿರ ಮೀದ ಅಭಿಮಾನ ಪುಟ್ಟುವನ್ನೆಕೆ ಮಾಡುವದ್ ಅಕಾಡೆಮಿರ ಆದ್ಯ Pತರ್Àವ್ಯ ಆಯಿತುಂಡ್. ಕ್‍ರ್‍ಮಕ್ಕಕ್ ‘ಪಳೆಯ ಬೇರ್‍ರ ಬಲತ್ ಪುದಿಯ ಚುಳಿ ಪುಟ್ಟಿ ಬೊಳಿಂiÀiಂಡೂ’ಂದ್ ಎಣ್ಣುವದ್ ಅಕಾಡೆಮಿರ ಬಲ್ಯ ಆಸೆ.